Holstsgt. 3 reddet - svart på hvitt

Les Byrådets saksframlegg til Byutviklingskomiteen. Herlig lesing eller hva?

Sak 11/00 - saken gjelder:


Sammendrag:

I innstilling av 23.11.2000 sak 346/00 foreslo det forrige byrådet å selge seks eiendommer i Kontorbedriftens portefølje. Senere er det fremkommet nye opplysninger om hvilken betydning Holsts gate 3 har for mange av byens korps og kor. Eiendommen trekkes derfor ut av salgsporteføljen. Kjøper har akseptert dette mot en forholdsmessige reduksjon i kjøpesummen.

Saksfremstilling

Eiendommen

Eiendommen ligger mellom Sagene Bad og Marcus Thranes gate, i bakgården til Holsts gate 1, som også omfattes av porteføljesalget. Både Holsts gate 1 og 3 ligger på gnr. 225 bnr. 115. Når Holsts gate 3 trekkes ut, vil man måtte gjennomføre fradeling av eien-dommen. Samlet tomteareal er på ca. 1 700 m2. Brutto bebygd areal er på ca. 2 300 m2, hvorav Holsts gate 3 utgjør ca 1000 m2.

Bakgrunn

Sagene Janitsjar leier i dag Holsts gate 3. Leiekontrakten løper frem til 30.04.2002. Det har siden byrådsak 346/00 ble avgitt av byrådet 23.11.2000 fremkommet opplysninger om at Sagene Janitsjar ikke bare bruker lokalene til egne øvelser og konserter, men også driver en omfattende utleievirksomhet til andre korps og kor over hele byen (trykt vedlegg 3). Bygningen egner seg godt som øvings- og konsertlokale for korps, og er innredet etter dette formålet.

Holsts gate 1-3 er regulert til Spesialområde bevaring(Offentlig bygning) i reguleringsplan S-3275 vedtatt 08.11.1991. Byantikvaren sier i sin uttalelse: Tidligere Nordre Arbeidersamfunn, er regulert til spesialområdet bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6. Rivetillatelse vil kreve omregulering. Fredning vil være et sannsynlig virkemiddel ved fare for riving eller fremmedgjørende ombygging.

Byrådet ser det som et mål å sikre musikkaktivitene i Holsts gate 3. Bygningen har også en antikvarisk verdi. Den beste måten å ivareta disse interessene på er gjennom et fortsatt kommunalt eierskap. Holsts gate 3 trekkes på denne bakgrunn ut av salgsporteføljen og beholdes i kommualt eie.

Verdivurdering

Eiendommen ble i verdivurdering utarbeidet av OPAK i mai 2000 verdsatt til kr 2 650 000 Bygningen har i henhold til tilstandsrapport fra april 1998 et udekket vedlikeholds-etterslep på kr 344000.

Leieforhold

Bygningsmassen i Holsts gate 3 leies ut til Sagene Janitsjar. Kontrakten utløper 30.04.2002. Årlig leiesum er kr 235 188 med tillegg av andel felleskostnader på eiendommen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kjøper aksepterer at eiendommen trekkes ut av salget mot et fradrag i kjøpesummen. Fradraget skal bygge på OPAKs verdivurdering med et forholdsmessig tillegg av differansen mellom takst og bud. Kjøpers bud var på kr 195 mill., mens porteføljen totalt var verdivurdert til kr 187 650 000. Budet lå 3,9 % høyere enn samlet takst. OPAK vurderte verdien av Holsts gate 3 til kr 2 650 000. Med et tillegg på 3,9 % blir fradraget kr 2 753 350. Kjøpesum etter at Holsts gate 3 er trukket ut vil være kr 192 246 650.

Eiendommen vil forbli i Kontorbedriftens portefølje. Kontorbedriftens krav til overføring til egen eierkommune reduseres tilsvarende reduksjonen i salgsinntektene.

Vedtaksmyndighet

Det tilligger bystyret å fatte vedtak om salg av fast eiendom der salgsverdien er høyere enn kr 15 mill. jf. bystyrevedtak av 24.09.1997 sak 557, om delegasjon av myndighet til byrådet i saker vedrørende fast eiendom.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

I.

Fremsendte byrådsak 346/00 av 23.11.2000 om salg av seks eiendommer fra Kontorbedriftens portefølje vedtas med følgende endring: Holsts gate 3 trekkes ut.

II.

Nye vedtakspunkter blir:

 1. Oslo kommune selger eiendommene gnr. 101 bnr. 137 Aasta Hansteens vei 8, gnr. 207 bnr. 238 og 239 Rådhusgata 30 B og 32, gnr. 216 bnr. 343 Sporveisgata 20, gnr. 225 bnr. 115 Holsts gate 1 og gnr. 230 bnr. 323 (evt. nytt gnr. 230 bnr. 433) Trondheimsveien 5 i Oslo til Hvidsten Holding AS og BOAS AS for kr 192 246 650. Salget skjer på vilkår som fremgår av vedlagte utkast til kjøpekontrakt.
 2. Salgssummen posteres slik: a) Salgssummen med fradrag av 2% provisjon (kr 3 844 900) og salgsomkostninger (kr 1 909 100), tilsammen kr 186 492 650 inntektsføres på kap. 31.00 Kontorbedriften, postgruppe 880-889 - Salg av eksisterende bygg og anlegg.
  b) 2 % provisjon (kr 3 844 900) og salgsomkostninger (kr 1 909 100), tilsammen kr 5 754 000, inntektsføres kontogruppe 1.400.600-679, Bolig- og eiendomsetaten, vanlige salgs- og leieinntekter.
  c) Kr 21 893 830 av beløpet som inntektsføres på kap 31.00 Kontorbedriften benyttes til inndekning av kommunale byggelån og ENØK-lån på de solgte eiendommene.
 3. Det foretas slik budsjettjustering:

  Kap. 0.425 Andre utbyggingsformål
  800-809 Salg av tomt og grunn
  reduseres med kr 158 543 000
  Kap. 31.00 Kontorbedriften
  380-389 Overføringer til egen eierkommune
  økes med kr 158 543 000
  510-519 Avdrag på lån
  økes med kr 21 894 000 
  880-889 Salg av eksisterende bygg og anlegg
  økes med kr 180 437 000
  Kap. 0.151 Tilskudd til Kontorbedriften
  780-789 Overføring fra egne særbedrifter
  økes med kr 158 543 000
  


Edit

Eldre nyheter

07 Jan 2001

NM Janitsjar 2001

Av Arrangementskomiteen i SJK | Internnytt

Selvvalgt musikkstykke til NM

22 Des 2000

Sagene Janitsjarkorps ønsker GOD JUL !

Av Arrangementskomiteen i SJK | SJK generelt

22 Des 2000

Byrådet fjerner Holstsgt. 3 fra salgspakken !

Av Arrangementskomiteen i SJK | Sagene Festivitetshus

Byrådet bekrefter at SJKs oppfordring blir fulgt.